Mevzuat ve Yönetmelikler

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b)Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c)Müdür: Merkezin Müdürünü,  

ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı: Üniversitede eğitimi verilen basın, yayın ve halkla ilişkiler eğitim-öğretiminin uygulama ihtiyacını karşılamak, ilgili dallardaki öğrencisine mesleki hazırlık ve pratikleri için katkı sağlamak. Üniversitenin geleneksel ve yeni medya aracılığı ile gerçekleştirilen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetmek, kurum kültürü, kimliği, kurumsal imaj ve itibar yönetimi çalışmalarını koordine etmek. Merkezin faaliyet alanlarındaki gelişmeleri ve teknolojileri takip ederek bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, uzaktan eğitim-interaktif eğitim gibi faaliyetlerine içerik-program desteği vermek, Üniversitenin kamu kuruluşları, özel ve uluslararası kuruluşlar ile medya alanındaki işbirliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları

MADDE 6 - (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yürütür.

a) Üniversitenin ve Merkezin amaçları doğrultusunda yazılı basın, haber ajansı, masaüstü yayıncılık, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi alanlarındaki gelişmeleri ve teknolojileri takip ederek bilimsel araştırma geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak.

b) Merkez araç parkuru hizmetlerini öğrenci uygulama gereksinimleri öncelikli olmak üzere kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilerin talepleri doğrultusunda organize etmek.

c) Üniversitenin kurum kültürü, kimliği, kurumsal imaj ve itibar yönetimi çalışmalarını desteklemek.

ç) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

d) Merkezde görevli elemanların bilgi ve görgüsünü artırmak üzere Merkezin faaliyet alanına giren konularda kısa ya da uzun süreli olarak yurt içindeki ilgili birimlere ve yurt dışındaki kuruluşlara eleman göndermek ve aynı amaçlar ile yurt içindeki diğer birimlerden veya yurt dışından gelenleri kabul etmek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerin gerektirdiği altyapı çalışmaları ile ilgili mekân, malzeme, araç-gereç teminini ve koordinasyonunu sağlamak.

f) Üniversitenin birimlerinde yürütülen ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda her türlü faaliyetle ilgili eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak.

g) Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır.

a)Müdür,

b)Yönetim Kurulu,

c)Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok üç kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Yeni müdür yardımcısı görevlendirmesi aynı usulle müdür görevlendirmesi ile birlikte yapılır veya önceki müdür yardımcıları görevlendirilen müdürün isteğiyle görevlerine devam ettirilir. Süresi biten Müdür yardımcıları müdürün teklifi ile yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır.

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin; kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her eğitim öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezin plan dahilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri; resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek ve üretmektir.

f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama, çalışma, plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

 g) Gerektiğinde, Danışma Kurulunun toplanma önerisini Yönetim Kuruluna sunmak ve Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek; görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki her türlü resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan; sağlık, eğitim, idari ve teknik alanlardaki uzman personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

 (2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen öğretim elemanları ve müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 11 - (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar.

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek.

ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

d) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

e) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektöre sunmak.

f) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

g) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ğ) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

ı) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve Görevleri

MADDE 12 - (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim üyeleri veya öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişare niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama Yetkilisi

MADDE 13 - (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerektiğinde Müdüre devredebilir.

Personel İhtiyacı

MADDE 14 - (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifiyle; 2547 sayılı Kanunun 13. maddesi hükümleri uyarınca Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1)Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

 

Yayın Tarihi: 23/12/2020
Okunma Sayısı: 34