Hakkımızda

Üniversitemiz Senatosu’nun 06.09.2012 tarih ve 387/6 sayılı kararı ile Üniversitemizin hedeflerini ve kurum kültürünü en iyi şekilde yansıtmak,  etkileşime yönelik iletişim akışını sağlamak ve kamuoyunda üniversitemizin itibar algısını yönetmek ve bununla ilgili iletişim faaliyetlerini en doğru şekilde sürdürmek amacıyla “ Kurumsal İletişim Merkezi” adı altında oluşturulmuş rektörlüğe bağlı idari bir birimken, 25.03.2014 tarih ve 28952 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Merkezin Görevleri, Yönetim Organları ve Personel ihtiyacı

 

Medya ile İlgili Görevleri:

 • Üniversite ile ilgili haber değeri taşıyan her türlü etkinliği haber haline getirerek web sayfası aracılığıyla yayınlamak, ihtiyaç halinde ayrı basın bültenleri ile yazılı ve görsel basına iletmek.
 • Giderek etkisi artan internete dayalı sosyal medya ortamlarını üniversitenin iletişim ve itibarını zenginleştirecek şekilde kullanmak.
 • Yazılı ve görsel yayın araçlarında yayınlanan üniversite ile ilgili haber, röportaj, köşe yazısı vb. metinler ile fotoğrafları kendi imkânları ve medya takip merkezlerinden yararlanmak suretiyle tespit etmek, bunlardan Rektörlüğü haberdar etmek ve arşiv oluşturmak.
 • Üniversitenin kamuoyu açıklamaları ve bildirilerini medya kuruluşlarına, ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek.
 • Üniversitenin düzenleyeceği basın toplantıları, basın turları, basın gezileri, basın kahvaltısı, kokteyl ve yemeklerini organize etmek.

 

Grafik Hizmetleriyle İlgili Görevleri:

 • Gerekli bilgiler bir hafta öncesinden iletilmesi ve talep edilmesi kaydıyla üniversite Rektörlüğü ile bağlı birimlerin çeşitli etkinlikleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyulan davetiye, afiş, el ilanı, poster vb. materyallerin tasarımını yapmak.
 • Üniversitenin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı amacıyla kullanılacak broşür, kitap veya katalog gibi basılı materyallerin tasarımını yapmak, basımını organize etmek, bu yayınların dağıtımını planlamak ve yapmak.
 • Üniversitenin ihtiyaç duyacağı amblem, logo vb. tasarımları yapmak.

 

Süreli Yayınlar İle İlgili Görevleri:

 • Üniversitenin mesajlarını hedef kitlelere ulaştırma ve imaj geliştirmede kullanılan gazete bülten veya dergi gibi süreli yayınları planlamak
 • Rektörlükçe onaylanan süreli yayınların hazırlanması, tasarımı, basımı ve dağıtımını sağlamak.

 

Tanıtım Faaliyetleriyle ilgili Görevleri:

 • Üniversite öğrencisi olma aşamasındaki gençlere SDÜ’yü tanıtmak, onların tercihlerini etkilemek amacıyla tanıtım günleri planlamak, yerinde tanıtım ve uzaktan tanıtım çalışmaları yapmak, buna hizmet eden materyalleri üretmek ve dağıtmak.
 • SDÜ’yü tercih etmiş ve kazanmış yeni öğrencilere oryantasyon çalışmaları planlamak ve yapmak.
 • Tanıtım için uygun ortamlarda (eğitim fuarları, kariyer günleri vb.) üniversiteyi tanıtacak çalışmalar yapmak, fuar ve stant planlamaları ile görevli delegasyonları yapmak.

 

Arşivle İlgili Görevleri:

 • Bir hafta öncesinden haber verilmesi ve iş programını aksatmamamsı kaydıyla üniversite ve bağlı birimlerin akademik ve sosyal amaçlı etkinliklerini takip ederek fotoğraf, ses veya video kayıtlarını yapmak.
 • Üniversitenin hafızasını oluşturmak ve sürdürmek adına yazı, kupür, fotoğraf ve video kayıtlarını tutmak, arşiv geliştirmek.

 

Kamuoyu Araştırmaları İle Görevleri:

 • Çeşitli kesimlerde üniversite algısını ölçmek amacıyla kamuoyu araştırmaları yapmak veya yaptırmak, bu konuda üst yönetimi bilgilendirmek ve buna uygun iletişim stratejileri geliştirmek.

 

Açık Alan İletişimi İle İlgili Görevleri:

 • Üniversitenin çeşitli etkinliklerine dair afişlerin yerleşke ve şehirdeki panolarda yayınlanmasını sağlamak.
 • Yerleşkedeki açık alan duyuru panolarının kullanımını ve işlerliğini sağlamak.

 

Döner Sermaye Çerçevesinde Yapılacak İşleri:

 • Üniversite içi veya dışındaki kurumlardan gelen ve Rektörlükçe onaylanan mesleki kurslar ve uygulamalı öğretim hizmetleri, ses, görüntü ve film prodüksiyon hizmetlerini, grafik ve tasarım hizmetlerini gibi Döner Sermaye işletmesi mevzuatı çerçevesinde yapmak.

 

Çalışma Yöntemi

Kurumsal İletişimi Merkezi yürüteceği görevlerle ilgili olarak:

 • Haber takibi ve üretilmesi konularında Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü ve Kültür Merkezi Müdürlüğü ile
 • Web iletişimi konusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile
 • Basılı İşler konusunda Yayın Müdürlüğü ve Matbaa yönetimi ile
 • Araç-gereç ve hizmet satın alma taleplerinde İdari Mali İşler Dairesi, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi ile
 • Burada sayılmayan cari hizmetlerle ilgili olarak ilgili akademik veya İdari birimlerle koordinasyon ve işbirliği içinde çalışır. Birimler, Kurumsal İletişim Merkezi’nin taleplerine öncelik ve önem vermek durumundadır.

Üniversitenin kurumsal iletişimiyle ilgili olarak tüm akademik ve idari birimlerimiz bu yöndeki ihtiyaçlarını ve taleplerini Üniversitemiz Rektörlüğüne yapacakları resmi yazışmalar kanalı ile iş üretimine imkân sağlayacak uygun süreçler göz önünde bulundurularak ( talep edilen işin en az bir hafta öncesi vb.) Üniversitemiz Kurumsal İletişim Merkezi’nden ve hizmet alanlarından faydalanabileceklerdir.

 

Bağlılıklar

Kurumsal İletişim Merkezi doğrudan Rektöre bağlı bir idari birimdir. Üniversitenin kurumsal iletişimiyle ilgili olarak bir Rektör Yardımcısı görevlendirdiği takdirde, merkez her iki makam ile bağlantılı olarak çalışır.

 

Merkezin Organları

 • Merkez Müdürü.
 • Merkez Yönetim Kurulu.

 

Merkez müdürü

Merkez müdürü; merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda, bulunan öğretim elemanları arasından seçilir ve üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez müdürü, merkezi temsil ede Rektöre karşı sorumludur. Merkez müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçebilir. Merkez müdürünün görevi sona erince yardımcısının da görevi sona erer. Müdür yardımcısı, merkez müdürü görev başında olmadığı zaman ona vekâlet eder. Vekâlet ahi ayı ve gerekli görülürse, yerine yeni merkez müdürü görevlendirilebilir.

 

Merkez müdürünün görevleri

 • Merkezin yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planlan hazırlamak, yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi sunmak.
 • Merkez yönetim kuruluna başkanlık etmek ve alman kararlan uygulamak.
 • Yurt içi ve yurt dışı uygulama konulan ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak.
 • Çalışma konulan ile ilgili yıllık raporu zamanında Rektörlüğe sunmak.
 • Merkezde görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

 

Merkez yönetim kurulu

Merkez yönetim kurulu; merkez müdürü ile üniversite senatosunun önereceği adaylar arasından Rektörce seçilen yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri yeniden merkez yönetim kuruluna atanabilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süre için yeni üye atanır. Merkez müdürü, merkez yönetim kurulu başkanıdır.

 

Merkez yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

 • Merkezin çalışma programım hazırlamak ve yürütmek.
 • Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
 • Personel ihtiyacını belirlemek.
 • Görevlendirmelerde idari ve teknik personelin seçimini yapmak.
 • Araştırma, yayın, uygulama, öğretim ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.
 • Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma gruplan ve komisyonları oluşturmak. Yapılan protokol ve anlaşmalar ekseninde gerek internet üzerinden gerekse belirlenen frekans üzerinden Kurumsal İletişim Merkezinin sağlıklı ve sürekli biçimde sürdürülmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak. Bu kapsamda teknik ve idari kararlan alarak uygulamaya koymak.

 

Personel ihtiyacı

Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Rektörlükçe görevlendirilecek elemanlar tarafından karşılanır.

 

Değerlerimiz

§  Gücümüz, dayanışma ve takım ruhumuzdur.   

§  Güvenilirlik, yenilikçilik, sorumluluk ve özverililik. 

§  Yaratıcılık, girişimcilik, sürdürülebilir gelişme.

§  Mükemmellik.

Yayın Tarihi: 03/06/2014
Okunma Sayısı: 7297